Regulamin Emisji


REGULAMIN
prowadzenia kampanii reklamowych na nośnikach reklamowych DIGITAL BOARD

1. Zleceniobiorca ma prawo do:

a. odmowy emisji spotu, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi i obyczajowymi, lub będącym złej jakości technicznej

b. zaprzestania emisji spotu w przypadku uzasadnionego zakwestionowania go przez właściwe organy. W przypadku określonym niniejszym podpunktem umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a Zleceniobiorca zachowuje prawo do całego wynagrodzenia, tak jakby miało miejsce należyte wykonanie niniejszej umowy

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść spotu emitowanego w ramach niniejszej umowy. Sankcje finansowe nałożone na Zleceniobiorcę z powodu wyemitowania spotu, którego treść jest sprzeczna z prawem polskim lub narusza dobra osoby trzeciej obciążają Zleceniodawcę.

3. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli emisji spotu przy uczestnictwie upoważnionego przedstawiciela Zleceniobiorcy

4. Zleceniodawca ma możliwość zamówienia dokumentacji zdjęciowej z realizowanej kampanii, dokumentacja zdjęciowa jest wykonywana przez zleceniobiorcę na wyraźne życzenie Zleceniodawcy przesłane droga mailową przed rozpoczęciem kampanii reklamowej.

5. Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego

6. Wszelkie pisemne i ustne informacje, business plany oraz wszelkie materiały i dane powzięte w ramach wykonania niniejszego Zamówienia przez Strony będą traktowane jako poufne i nie będą mogły być udostępniane bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim, z wyjątkiem pracowników a także ich doradców, a także nie będą mogły być używane w innym celu niż opisany w niniejszej Umowie. Niniejsze zobowiązanie obowiązuje od dnia zawarcia Zamówienia i nie traci ważności po jego zakończeniu

7. Podpisanie zamówienia równoznaczne jest z rezerwacją czasu reklamowego. Odstąpienie od zamówienia w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem emisji możliwe jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% wartości kampanii. Odstąpienie od zamówienia w terminie krótszym niż 14 dni nie jest możliwe.